ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


 

Υπολογιστική Ρευστομηχανική ΜαγνητοΥδροδυναμική (MHD), ΣιδηροΥδροδυναμική (FHD),

ΒιοΜαγνητοΥδροδυναμική (BFD), Αριθμητική Επίλυση Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων κυρίως σε προβλήματα που εμφανίζονται στη Μηχανική Ρευστών, εφαρμογές σε βιολογικές ροές, ροές σε αγωγούς, κοιλότητες και οριακού στρώματος για στρωτή ή/και τυρβώδη ροή. Μεταφορά θερμότητας και μάζας (heat and mass transfer) σε προβλήματα ρευστομηχανικής. Ροές με νανοσωματίδια. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Προτυποποίηση φυσικών προβλημάτων αναλυτικές και ήμιαναλυτικές λύσεις, Κυματικές λύσεις.

Εξειδίκευση στις Φασματικές Μεθόδους και Μεθόδους Πεπερασμένων Διαφορών.

 

Google Scholar

ORCID

ResearchGate